در حال نمایش 3 نتیجه

برگزار
شد!

دوره اول توسعه فردی: خودآگاهی، کلید توسعه فردی

آنلاین
به راهکارهای علمی و عملی یافتن «خود» بپردازیم تا در راستای اهداف گام زده، از زندگی خود لذت بیشتری ببریم.
450,000 تومان
برگزار
شد!

دوره دوم توسعه فردی: خیانت به قوانین زنانه

آنلاین
به قوانین نانوشته و یکنواخت پشت کنید؛ بانویی مصمم و آگاه و توانمند شوید و زندگی متفاوتی تجربه کنید.
650,000 تومان
برگزار
شد!

عبور از سال جاری، ورود به سال پیش رو

آنلاین
در سال جاری ابعاد مختلف زندگی ما چگونه گذشت؟ در این دوره بهار نیکویی برای سالی نکو خواهیم ساخت.
450,000 تومان